Адабиёти таълимӣ


  АДАБИЁТИ ТАЪЛИМӢ

 

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе,2003.

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» Душанбе, 1993, 2003, 2013.

3. Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе,2006.

4. Консепсияи мактаби миллии тоҷик. Душанбе, 1995.

5. Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2003.

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». Душанбе, 2011.

7. Атаханов Т., Лутфуллоев М., Шарифов Ф. Очеркҳои афкори педагогӣ (воситаи таълим). Душанбе.- 2005.

8. Атаханов Т.Сулаймонӣ С. Тамаддун.- Дар 4 ҷилд.-Душанбе:Маориф ва фарҳанг.-2003-2007.

9.   А{мадов Т., Ашурова Д. – Педагогика дар саволу xавоб{о.   

Душанбе, 2007.

10. Афзалов Х. Таърихи педагогикаи тоҷик.-Душанбе: Матбуот,2002.-100с.

11. Афзалов Х. Раҳимов Б. Таърихи педагогикаи халқи тоҷик. Душанбе,1994.

12. Буйдоқов Х. Асосҳои дидактика. Душанбе,1995.

13. Қосимов М., Солиев А., Эшонов Б. Самтҳои асосии тарбия ва    банақшагирии он. Душанбе, 2001.

14.   Қодиров Қ.Б.Таърихи афкори педагогии халқи тоҷик.-Душанбе,1998..

15.   Қосимов М., Муродов Н. Фаъолияти созмонҳои талабагии

       муассисаҳои таълимӣ (мактабҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Дастури

      методӣ). Д.,2000.

16.   Лутфуллоев М. Дидактикаи муосир. Душанбе, 2001.

17.      Лутфуллоев М. Педагогика шафrат. – Душанбе, 1994.

18.      Лутфуллоев М. Э{ёи педагогикаи Аxам. – Душанбе, 1997.

19. Лутфуллоев М.Истиrлолияти Тоxикистон ва маорифи навин

– Душанбе. 2006.

20. Лутфуллоев М. Педагогикаи миллии халқи тоҷик- Душанбе, 2015.

21. Лутфуллоев М. Фарзанд ҳадяи Худованд . –Душанбе, 2007.

22. Лутфуллоев М. Инсон ва тарбия.Душанбе « Собирин». 2009.

23. Луғати тафсирии истилоҳоти педагогика. – Д., 1988.

24. Мавлонова Р., Тураева О., Холиқбердиев К. Педагогика Т.,2008.

25. Макаренко А.С. Книга для родителей. Соч.: в 7 т. Т.2. – М.,    

1957.Победоносцев Г.А. Совершенствуем систему воспитания. -    

- М.,1989.

26.   Обидов И. Маорифи халқ дар Тоҷикистони шӯравӣ. -Душанбе:

      Ирфон,1985.

27.   Одобнома. Китоби дарсӣ барои синфҳои 3,4. Душанбе,1996.

28.   Осори Рӯдакӣ. Душанбе: Нашриёти Давлатии Тоҷикистон, 1958. –

      С.175.

29. Подласый И.П. Педагогика. – М., 2000.

30.   Раҳимов Х. Педагогика. Душанбе,1997.

31. Раҳимов Х. Нуров А. Педагогика. Душанбе, 2000, 2007, 2011.

32. Раҳимов Б.Р. А.С.Макаренко дар бори таълиму тарбия. Душанбе  

1991.

33.Раҳимзода Х. Одоби оиладорӣ. Дастури методӣ. Душанбе, 1987.

34.Раҳимзода Х. Оила ва ҷомеа. Душанбе,1999.

35.Сангинов Н. Ҳ. Дидактика. Душанбе,1992.

36.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.. Педагогика.- М.,2008

37.Сулаймонӣ С. Донишномаи педагогикаи навин. Дар 2 ҷ.-Душанбе:Маориф вафарҳанг,2007.-Ҷ.1.-500 с. Ҷ.2.-497 с.

38.«Сурат ва сират»-и Ибни Сино. -Душанбе.-1980.- С.15.

39. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива.-М.,1981.

40.Тусун А.Эҳёи Аҷам. Душанбе :Ирфон, 1984.- С.77.

41.Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Душанбе, 1979.

42.Унсурулмаолии Кайковус. Оини рӯзгор. Душанбе.,1991.

43.Фаъолияти созмонҳои талабагони муассисаҳои таълимӣ(мактабҳои) ҷумҳурииТоҷикистон (дастури методӣ)- Душанбе, 2000.

44.Футувватномаи султонӣ. Душанбе: Ирфон, 1991.- С. 27.

45. Харламов И.Ф. Педагогика.-М., 1990.

46.Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Душанбе,1991.

47. Шарифзода Ф., Миралиев А. Педагогикаи умумӣ ва касбӣ.

     - Душанбе, «Ирфон», 2012.

48. Юнусов Й. Педагогика. Душанбе: Маориф ва фарҳанг. 2005.